កម្មករដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់ «បូរីប៊ូយ៊ុងសែនសុខ»ពួកគេមិនបានទទួលប្រាក់ខែយូរមកហើយខណៈការដ្ឋានខាងលើត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ÷យោងតាមខ្លឹមសារក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលសរសេជាភាសរអង្លេសបានរៀបរាប់ថា,វាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកសម្រាប់កម្មករដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់ «បូរីប៊ូយ៊ុងសែនសុខ»។ ពួកគេមិនបានទទួលប្រាក់ខែយូរមកហើយ។

កន្លងមក មានបាតុកម្មមួយនៅកន្លែងនោះរួចហើយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ ហើយមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ "Booyoung" នោះទេ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ការអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចប់ការដ្ឋានខាងលើត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ។

ពួកគេនឿយហត់ណាស់ ហើយមិនអាចរង់ចាំទៀតទេ។
ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយថានឹងធ្វើមហាបាតុកម្មមួយទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

It is in a difficult situation for workers who worked at the construction site of "Booyoung Borey senseok." They didn't get paid for a long time.

There has already been one demonstration at that scene in the past. However, they have not been able to solve the problem until today and have not been confirmed by "Booyoung."

Meanwhile, the completion permit for the above site was completed in March this year.

They are very tired and can't wait any longer.
That's why they said they will soon hold another mass demonstration.

ពាក់ព័ន្ធនិងការលើកឡើងខាងលើអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងនឹងរងចាំបកស្រាយបំភ្លឺជូនពីភាគឺការដ្ឋានសំណង់ «បូរីប៊ូយ៊ុងសែនសុខ»រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ៕
 

Powered by Blogger.