ជាតិតើ​ពាក្យរិះគន់ និង​ពាក្យ​ទិតៀន​ស្ថាបនា មាន​អត្ថន័យ​ដូចម្តេច?

ការរិះគន់ ជាការ​សំដែង​ទស្សនៈ​របស់​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ក្នុងការ​វាយតម្លៃ​ទៅលើ​ចំនុច​អវិជ្ជមាន​លើ​ស្ថានភាព​ណាមួយ​ជាមួយ​បុគ្គល​ឬ​ក្រុម​ណាមួយ។

ឧទាហរណ៍៖ រិះគន់​ដោយ​ផ្អែកលើ​អារម្មណ៍ និង​ផ្តោតលើ​មនុស្ស។ ល៕
ការទិតៀន​ស្ថាបនា ជា​មធ្យោបាយ​មួយ​ដែល​អាចធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ដឹង​ពី​សកម្មភាព​របស់ខ្លួន​តាមរយៈ​អ្នកដទៃ​ដើម្បី​កែលំអរ​ឲ្យ​កាន់តែ​រីកចំរើន។
ឧទាហរណ៍៖ ទិតៀន​ស្ថាបនា​ដោយ​ផ្អែកលើ​ការសង្កេត ផ្តោតលើ​ដំណោះស្រាយ និង​ប្រាប់​ពី​ផលប៉ះពាល់។ ល៕Powered by Blogger.